حمام گرفتن ٫ در آب غوطه ور شدن و خود را شستشو داد ٫ آب تنی کردن