آخرین جمله از یک اثر موسیقی که با آلات موسیقی نواخته می شود ٫ فیناتل ٫ رقابت نهایی