دایره نفوذ ٫ حوزه ی اقتدار ٫ ناحیه ٫ حوزه ٫ منطقه ٫ سرزمین ٫ فضا ٫ رشته ی علمی ٫ زمینه