دل ٫ قلب ٫ مرکز روح ٫ جایگاه احساسات ٬ وسط ٫ اصل ٫‌مرکز