غم ، غصه ، اندوه ، درد ، آزار
مراسم تدفين
لباس سوگوارى
خويشاوندان مرده در مراسم تشييع
دهانه