شىء ، جسم ، چيز
امر ، موضوع ، قضيه
اصطلاحى در دستور زبان : مفعول