گودال ، آبگير ، چاله

قرض ، بدهى ، حجم كار مقررى روزانه ، مقدار توليد روزانه