قطع ارتباط ٫ قرارداد ٫ انعقاد ٫ پایان ٫ خاتمه ٫ نتیجه ٫ حاصل