دور خيز
از سر گرفتن ، دست به كارى زدن
بخش پيش آمده ى يک بنا