كنده ى درخت
صخره ى سنگى
شمش فلز
انبوه كالا
گيره هاى مخصوص شكنجه
تيرها و علامت هاى مخصوص بستن راه براى حفاظت قطار در
محل تلاقى راه و راه آهن
اتحاد چندين كشور مانند بلوک شرق
نوعى آجر چينى ديوار
آجر سيمانى يا سفالى
دسته اى كاغذ كه يک سر آن چسبيده شده است
تعدادى ساختمان كه كنار هم قرار دارند