دشت ، مرغزار ، بيشه
جنگل انبوه ، سرزمين پوشيده از بوته هاى پرشاخ و برگ
دسته