گروه آواز ٫ گروه کر ٫ آواز چند سرایی ٬‌آوازی ه دسته جمعی خوانده می شود ٫ محراب