خدمت ٫ لطف ٫ سرویس ٫ سرکار بودن ٫ در حین انجام وظیفه بودن ٫ پرستش ٫‌ستایش ٫ نیایش