دوست ٫ رفیق ٫ یار ٫ همراه ٫ همکار ٫ شریک ٫ دوستدار ٫ شیفته ٫ طرفدار