مالک ٫ ارباب ٫ سرور ٫ صاحب ٫ آفریدگار ٫ پروردگار ٫ خداوند ٫ آقا ٫ مرد