جايگاه خدايان ، جايگاه ايزدان ، محل اقامت ارواح پاک
فلک ، گردون ، سپهر ، آسمان ، چرخ گردون
بهشت ، فردوس ، نيروانا ، آنجا كه سعادتمندان زندگى
مى كنند
منطقه ، ناحيه ، آب و هوا
چتر آفتابى ، خيمه ى سبک
سقف تونل معدن