زمینه ٫ متن ٫ ارتباطات پنهانی ٫ شرایط قبلی یک رویداد