کشور ایران

 

Teheran ist die Hauptstadt von Iran

تهران پایتخت کشور ایران است

 

Ich komme aus dem Iran

من اهل کشور ایران هستم