سلطان ٫ پادشاه ٫‌شاه ٫ خال شاه در بازی ورق ٫ مهره ی شاه در شطرنج