اصطلاحى در هندسه : جسم
تن ، بدن ، اندام موجودات زنده
بدنه ، تنه
اصطلاحى در فيزيک : ماده (جامد ، مايع) ، جرم
گروه ، هيئت ، دار و دسته ، حزب

 

Tu mal was für deinen Körper!

یک کاری برای اندامت انجام بده

 

Körper und Geist

جسم و روح