شرکت هایی که تحت نظارت یک مدیریت واحد بوده و با هم متحد می باشند