دونده
قسمت گردان در ماشين ها مانند : الكتروموتور ، توربين
قالى كناره براى راهرو و پله
فيل در بازى شطرنج
آجرهاى طولى در ديوار
كارگر فرغون كش
ملوان خبر رسانى در نيروى دريايى
توله ى خوک بين 51 تا 62 هفته