كوچكترين واحد پول آلمان ، يک صدم مارک (البته در قديم)