دامن ، پاچين ، كت مردانه

نوعى سبک موسيقى ، راک ، راک اند رول ، سبک موسيقى
داراى ضرب تند و پر هيجان و پرتحرک