موضع ٫ حالت ٫ وضع قرار گیری ٫ چگونگی قرار گرفتن ٫ وضعیت ٫ شرایط