لباس تريكو ، لباس كشبافى كه به تنگ به بدن مى چسبد ،
لباس بافتنى چسبان