تردد ٫ رفت و آمد ٫ عبور و مرور ٫ ترافیک ٫ ایاب و ذهاب