قطار ٫ حرکت در بازی شطرنج ٫ حرکتی در یک جهت تخت نرد ٫ فرصت ٫ تمایل ٫ نیاز ٫ کشش ٬ گرایش ٫ حرکت پیگیر و پر توان