استعداد ٫ تمایل ٫ گرایش ٫ نقشه اولیه ٫ هسته ٫‌ ریشه