حفاظت ، نگهدارى ، پاسدارى

كارايى ، تأييد صحت و درستى ، اثبات لياقت و شايستگى