تعليم و تربيت ، آموزش
آموزش عالى ، رفتار ، اخلاق ، تربيت ، سلوک
تشكيل دادن ، واژه اى را شكل دادن

 

Die Bildung der Jugend

تعلیم و تربیت جوانان

 

Mehr für die Bildung tun

کاری بیشتر برای آموزش انجام دادن