مدد ، يارى رسانى ، حمايت ، پشتيبانى
استخراج معادن

 

Die Förderung seines Talents hat Priorität

حمایت و پشتیبانی از استعداد او در اولیت است

 

Eine Förderung

یک حمایت ، یک پشتیبانی