تجاوز ٫ فشار ٫ شدت عمل ٫ زور ٫ جبر ٫ نیرو ٫ قدرت ٫ شدت ٫ توان