مرز ٫ حد ٫ خط مشخص شده برای جدا کردن دو منطقه ٫ محدوده ٫ حد ٫ حدود