اتاق کوچک انباری ٫ سوراخ های قلب ٫ فضای بسته ی معادن