آقا ٫ ارباب ٫ استاد ٫ کارفرما ٫ رئیس ٫ قهرمان ورزش ٫ بزرگ ٫ خداوند ( مونث‌)٫