طبیعت ٫‌ جنگل و کوه و مناظر طبیعی ٫ جوهره ٫ ذات ٫ کیهان ٫ جهان