پرده برداری ٫ نخستین شب نمایش یک تئاتر یا یک فیلم سینمایی