دستگاه پرس ٫ ماشین چاپ ٫ کارکنان مطبوعاتی ٫ مطبوعات ٫ نقد در روزنامه ها ٫ مدرسه ای که افراد را برای شرکت در امتحانات آماده می سازد