تعادل ، استوارى ، پايدارى ، استحكام ، نامتزلزل بودن