فاصله ٫ مسافت ٫ تونل منشعب شده از تونلی دیگر ٫ مسیر راه آهن در خارج از ایستگاه ها