محل وقوع ٫ صحنه ٫ رویداد و حادثه ی تأثیر گذار ٫ حوزه ی عمل