تجسم ، تصور ، خيال ، اوهام ، فكر ، رويا
نمايش ، تئاتر
شماتت ، نكوهش ، سرزنش ، مذمت
معرفى ، آشنايى